Polityka Prywatności

DIETETYK MGR INŻ. EWA KARPĘCKA-GAŁKA

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO USŁUG DIETETYCZNYCH ONLINE  https://karpeckadietetyk.pl/  

Szanowny Użytkowniku,

Administrator Serwisu prowadzonego pod adresem strony internetowej https://karpeckadietetyk.pl/ i jednocześnie Usługodawca, tj. Ewa Karpęcka-Gałka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ZDROWE PODEJŚCIE – DIETETYK EWA KARPĘCKA-GAŁKA, dba o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych i o Twoją prywatność. 

Niniejsza Polityka Prywatności pomoże Ci Użytkowniku, zrozumieć, jakie dane osobowe przetwarzam oraz w jakim celu i w jaki sposób, a także przybliży przysługujące Ci prawa. 

Przez przetwarzanie danych osobowych należy rozumieć jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie w formie tradycyjnej oraz w systemach informatycznych. 

Pojęcia używane w niniejszej polityce prywatności, w tym w szczególności pojęcia Administratora (Usługodawcy), Serwisu, Sklepu, Użytkownika, Konsumenta, Konta, Pliku, Urządzenia Elektronicznego, Sprzedaży Pliku są tożsame z pojęciami zdefiniowanymi w Regulaminie Serwisu i usług świadczonych za jego pośrednictwem pod adresem: https://karpeckadietetyk.pl/regulamin.  

Niniejsza polityka prywatności została opracowana zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, uwzględniając w szczególności wymagania względem administratorów danych osobowych stawiane przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

Korzystanie ze strony internetowej, na której znajduje się Serwis oraz ze Sklepu dostępnego w podstronie (https://karpeckadietetyk.pl/sklep) oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności.

 

Kto jest Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu internetowego https://karpeckadietetyk.pl/? 

Administratorem Twoich danych osobowych jako Użytkownika jest Ewa Karpęcka-Gałka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ZDROWE PODEJŚCIE – DIETETYK EWA KARPĘCKA-GAŁKA, adres prowadzenia działalności gospodarczej i do kontaktu: ul. Olkuska 4, 32-541 Trzebinia – Czyżówka; NIP: 6282276092, REGON 382459981.

Możesz skontaktować się z Administratorem Twoich danych osobowych, czyli ze mną:

 1. a) w formie pisemnej pod adresem: ZDROWE PODEJŚCIE – DIETETYK EWA KARPĘCKA-GAŁKA, ul. Olkuska 4, 32-541 Trzebinia – Czyżówka;
 2. b) w formie telefonicznej pod numerem telefonu +48 601 555 897,
 3. c) w formie elektronicznej pod adresem poczty elektronicznej e-mail kontakt@karpeckadietetyk.pl.

 

Jakie dane o Tobie, Użytkowniku, zbieram?

Dane zbierane od Ciebie, zależą od tego, czy dokonałeś rejestracji, tj. założenia Konta w Serwisie lub czy dokonujesz zamówienia danego rodzaju usługi dietetycznej określonej w Regulaminie lub zakupu Pliku w Sklepie.

Podczas Twojej wizyty na stronie internetowej Serwisu, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. 

Swoje dane osobowe podajesz dobrowolnie za pomocą formularzy znajdujących się na stronie https://karpeckadietetyk.pl/ podczas rejestracji lub logowania, podczas zamówienia na usługę oraz podczas zakupów w Sklepie. 

W przypadku dokonania rejestracji, czyli założenia Konta w Serwisie  (zarówno przed dokonaniem zamówienia, jak i w trakcie dokonywania zamówienia), zapytam Cię o aktualny adres e-mail, login (nazwę Użytkownika) oraz hasło. Dopiero po podaniu tych danych możliwa jest rejestracja w Serwisie.

W sytuacji złożenia przez Ciebie zamówienia i dokonania przeze mnie Sprzedaży Pliku (Plików), konieczne będzie podanie przez Ciebie co najmniej imienia i nazwiska, adresu e-mail i telefonu do kontaktu, ponadto miejsca zamieszkania (miasto, kod pocztowy, ulica i numer domu, kraj)  do wysłania do Ciebie potwierdzenia zamówienia. Sprzedaż Pliku wiąże się zatem z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, ponadto w przypadku, gdy zażyczyłeś sobie wystawienia faktury, przetwarzany także będzie Twój adres zamieszkania (ewentualnie adres prowadzenia działalności gospodarczej) oraz numer NIP / PESEL / REGON.  

W przypadku chęci skorzystania przez Ciebie ze świadczonych przeze mnie dietetycznych usług elektronicznych opisanych szczegółowo w Regulaminie w rozdziale VI (a ogólnie w rozdziale V), w tym sporządzenia indywidualnego planu żywieniowego, konieczne będzie podanie przez Ciebie co najmniej imienia i nazwiska oraz adresu e-mail do kontaktu. Ponadto przetwarzane są następuje dalsze dane osobowe konieczne do prawidłowego wykonania przeze mnie konsultacji dietetycznej (zbierane w formie kwestionariusza / formularza, tzw. dzienniczka żywieniowego), w tym:

 • stan zdrowia,
 • data urodzenia,
 • płeć,
 • parametry ciała (obwody, wzrost i masa ciała) oraz wyniki analizy składu ciała (komponenty tkankowe),
 • aktywność fizyczna,
 • wywiad żywieniowy (szczegółowe zwyczaje żywieniowe)

Gdy skontaktujesz się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekażesz mi swoje dane kontaktowe w postaci adresu e-mail, natomiast w sytuacji kontaktu telefonicznego, przekazane zostaną Twoje dane kontaktowe w postaci numeru telefonu.

Firma obsługująca płatności może dodatkowo poprosić o Twoje inne dane osobowe, takie jak adres zamieszkania oraz numer rachunku bankowego lub dane karty kredytowej  w przypadku płatności kartą.

 

W jakich celach przetwarzam Twoje dane osobowe?

Twoje dane podane przy rejestracji przetwarzam w celu wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranej po złożeniu przez Ciebie zamówienia na usługi wskazane w Regulaminie lub na zakup Plików, ewentualnie po założeniu Konta w Serwisie. Dane zebrane w ten sposób są przydatne do zawarcia umowy i jej wykonania, do tego byś mógł korzystać z szeregu funkcjonalności znajdujących się w Serwisie i Sklepie, w tym dokonywać zamówienia i zakupu Plików oraz skorzystać ze świadczonych przeze mnie usług dietetycznych. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jako Użytkownika w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Podanie danych osobowych takich jak adres e-mail, login i hasło jest warunkiem założenia Konta w serwisie internetowym Sklepu. Brak podania danych osobowych spowoduje niemożność założenia Konta.

Twoje dane podane w sytuacji złożenia przez Ciebie zamówienia i dokonania przeze mnie Sprzedaży Pliku (Plików) lub w trakcie świadczenia usług dietetycznych (w tym sporządzania indywidualnego planu żywieniowego, udzielania konsultacji dietetycznych, zapisu na szkolenia / warsztaty i uczestnictwa w nich), są niezbędne w celu wykonania Umowy Sprzedaży Plików / Umowy udzielenia konsultacji dietetycznej / Umowy wykonania innej usługi objętej Regulaminem (w szczególności uczestnictwa w szkoleniu czy warsztacie online). Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jako Użytkownika w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Brak podania danych osobowych może spowodować niemożność zawarcia umowy lub jej realizacji w całości lub części. 

Podanie danych adresowych jest niezbędne ponadto do wystawienia na Twoją rzecz faktury elektronicznej, jeżeli sobie tego zażyczysz.

Podczas Twojej wizyty na mojej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, a podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego).

Twoje dane są ponadto przetwarzane w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, a także ich preferencji zakupowych, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą a mną są wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie.

Twoja dane (o ile dokonujesz płatności na wskazane konto bankowe) muszę także przetwarzać w celach rozliczenia oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej (kwestie księgowe) – wynika to z obowiązków, jakie nakładają na mnie przepisy prawa. Podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Tylko w sytuacji wyrażenia przez Ciebie wyraźnej i odrębnej zgody Twoje dane przetwarzać będę w celach marketingowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Administratora oraz w celu przesłania Newslettera  (podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie w tym zakresie Twoja zgoda oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Tylko w sytuacji wyrażenia przez Ciebie wyraźnej i odrębnej zgody Twoje dane przetwarzać będę w celu przesłania Newslettera (podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie w tym zakresie Twoja zgoda oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

W momencie podania przez Ciebie także innych danych identyfikacyjnych i danych kontaktowych niż wymienione wyżej (np. numeru NIP) oraz w sytuacji zaistnienia sporu pomiędzy Tobą jako Użytkownikiem a mną jako Administratorem, wszystkie podane przez Ciebie dane mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń Administratora. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jako Użytkownika w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

Komu mogę przekazać Twoje dane osobowe?

Twoje dane mogą być przekazywane ewentualnie osobom współpracującym ze mną przy świadczeniu usług. 

Twoje dane mogą ponadto zostać przekazane firmom zajmującym się obsługą płatności oraz w celu realizacji umowy na świadczenie usług hostingowych Serwisu przez firmy zewnętrzne, które zobowiązują się do przetwarzania powierzonych im danych osobowych zgodnie z RODO – na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Na chwilę obecną, Serwis będzie hostingowy przez spółkę dhosting.pl Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-807), Al. Jerozolimskie 98, NIP 7010198361.

W sytuacji, gdy wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych i promocyjnych, zwłaszcza dotyczących usług podmiotów powiązanych z Administratorem, Twoje dane mogą zostać przekazane tym podmiotom. 

W sytuacji, gdy wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celach otrzymywania Newslettera, Twoje dane będzie przetwarzać także firma zajmująca się obsługą Newslettera, tj. UAB “MailerLite”, siedzibą w J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Vilnius, Lithuaniaz. 

W przypadku naruszenia przez Ciebie któregokolwiek z Regulaminów (Regulaminu Świadczenia Dietetycznych Usług Elektronicznych lub Regulaminu Sklepu Internetowego) lub w sytuacji naruszenia prawa, mogę udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości. 

Twoje dane nie są przekazywane do państw trzecich, przetwarzane są na serwerach w Polsce.

 

Jak długo przetwarzam Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do świadczenia usług przez mnie jako Administratora, czyli przez czas posiadania Konta w Serwisie oraz przez czas dokonywania i realizacji zamówienia, Sprzedaży Plików, oraz świadczenia usług dietetycznych oraz innych wymienionych w Regulaminie, ponadto przez okres przedawnienia moich roszczeń jako Administratora (Usługodawcy), a także przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych względem organów, w szczególności organów podatkowych. 

W sytuacji, gdy wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych i promocyjnych lub w celu otrzymywania Newslettera, dane osobowe przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody na jeden lub więcej wyżej wymienionych celów, lub do momentu ustania danego celu, który wymaga przetwarzania danych.

 

W jaki sposób będę się z Tobą kontaktować?

Najpowszechniejszym sposobem kontaktu z Tobą – jako Użytkownikiem Serwisu internetowego, na którym znajduje się także Sklep – z mojej strony będzie kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej. Na Twój aktualny adres mailowy możesz otrzymywać ode mnie informacje o wszelkich ważnych dla Umowy Sprzedaży Plików okolicznościach, ewentualne informacje o ofertach nowych Plików do zakupu, ponadto istotne informacje o funkcjonowaniu Konta, w przypadku jego założenia w ramach Serwisu. Dodatkowo w sytuacji korzystania ze świadczonych przeze mnie usług dietetycznych, możesz otrzymywać od mnie pytania lub odpowiedzi związane z indywidualnym planem żywieniowym. 

Będziesz miał możliwość dokonania zmiany danych podanych przy rejestracji, tj. adresu e-mail, loginu (nazwy Użytkownika) oraz hasła.

Ponadto kontakt między Tobą Użytkowniku a mną jako Usługodawcą może także odbywać się za pośrednictwem Skype, Whatsapp, Messenger, Zoom lub telefonicznie.

 

W jaki sposób będą zabezpieczone Twoje dane osobowe?

Bazy danych Serwisu zabezpieczone są przed wglądem nieupoważnionych osób trzecich. Twoje dane osobowe podane przy Rejestracji są szyfrowane za pomocą odpowiednich narzędzi informatycznych. Podane przez Ciebie hasła zabezpieczone są w sposób uniemożliwiający ich odczytanie.

Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie w Serwisie, zostają zaszyfrowane w komputerze Użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Administrator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera. Hasła Użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł Użytkowników.

Administrator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne. W celu ochrony danych Administrator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa. Kolejnym istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Administratora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

 

Co to są pliki cookies i w jakich celach są wykorzystywane?

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 • utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • realizacji celów marketingowych (Ciasteczka umożliwiają m.in. zapamiętanie Twoich preferencji (np. zakupowych) i personalizowanie (dostosowywanie do Twoich potrzeb) wyświetlanych treści._
 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 3. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 4. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).
 5. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
 6. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 7. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
 • Edge
 • Internet Explorer
 • Chrome
 • Safari
 • Firefox
 • Opera

Urządzenia mobilne:

 • Android
 • Safari (iOS)
 • Windows Phone


Jakie uprawnienia Ci przysługują w związku z przetwarzaniem przez mnie Twoich danych osobowych?

Użytkowniku, przysługują Ci następujące prawa w zakresie Twoich danych osobowych:

 1. prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (koszt sporządzenia kopii obciąża jednak Ciebie),
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. prawo do żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
 4. prawo do przenoszenia danych,  
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu art. 77 RODO (Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres do korespondencji: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Ponadto przysługuje Ci prawo do wycofania zgody/wszystkich zgód na przetwarzanie Twoich danych osobowych (zwłaszcza w celach marketingowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Administratora oraz w celach otrzymywania Newslettera), w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest jedna lub kilka zgód udzielonych odrębnie, ale cofnięcie zgody/zgód nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem zgodnie z prawem. Cofnięcie zgody/zgód może zostać dokonane w ten sam sposób, co udzielenie zgody/zgód.

Cofnięcie zgody możliwe jest ponadto:

 1. w formie pisemnej pod adresem: ZDROWE PODEJŚCIE – DIETETYK EWA KARPĘCKA-GAŁKA, ul. Olkuska 4, 32-541 Trzebinia – Czyżówka;
 2. w formie telefonicznej pod numerem telefonu  +48 601 555 897,
 3. w formie elektronicznej pod adresem poczty elektronicznej e-mail kontakt@karpeckadietetyk.pl

W odniesieniu do Twoich danych nie następuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji, jako Administrator nie profiluję Twoich danych.