Regulamin usług stacjonarnych

DIETETYK MGR INŻ. EWA KARPĘCKA-GAŁKA

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DIETETYCZNYCH STACJONARNIE I BEZPOŚREDNIO PRZEZ DIETETYKA,
W TYM W GABINECIE

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług dietetycznych przez Usługodawcę (Dietetyka) bezpośrednio w Gabinecie i przy Ściankach wspinaczkowych oraz w innych miejscach ustalonych z Pacjentem.

2. Świadczenie usług dietetycznych drogą elektroniczną określa inny regulamin, tj. Regulamin Serwisu znajdujący się na stronie internetowej https://karpeckadietetyk.pl/regulamin-serwisu. wraz z Polityką prywatności dostępną również na stronie internetowej https://karpeckadietetyk.pl/polityka-prywatnosci.

3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Gabinecie oraz wyświetlany na stronie internetowej https://karpeckadietetyk.pl/regulamin-uslug.

ROZDZIAŁ II. SŁOWNICZEK POJĘĆ (DEFINICJI)

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

„Administrator”, „Usługodawca” lub „Dietetyk” (zamiennie) – Ewa Karpęcka-Gałka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ZDROWE PODEJŚCIE – DIETETYK EWA KARPĘCKA-GAŁKA , adres prowadzenia działalności gospodarczej i do kontaktu: ul. Olkuska 4, 32-541 Trzebinia – Czyżówka ; NIP: 6282276092, REGON 382459981;

„Klient” lub „Pacjent” – osoba korzystająca z Usług świadczonych przez Dietetyka w Gabinecie lub na Ściance wspinaczkowej lub w innym miejscu ustalonym z Dietetykiem;

„Usługi” – usługi dietetyczne świadczone przez Dietetyka na rzecz Pacjentów, w tym w szczególności:

a) Wizyta wstępna u Dietetyka,
b) Analiza składu ciała;
c) Konsultacja dietetyczna;
d) Spersonalizowany (indywidualny) plan żywieniowy;
e) Wizyta kontrolna;
f) Zakupy z Dietetykiem;
g) Szkolenia / warsztaty.

„Gabinet” – stałe miejsce, w którym Dietetyk najczęściej świadczy Usługi, znajdujące się pod następującym adresem: SPORT-MEDICUM, ul. Szuwarowa 1/U12, 30-384 Kraków;
„Ścianka wspinaczkowa” – miejsce dodatkowego świadczenia Usług przez Dietetyka, tj. znajdujące się pod jednym z następujących adresów:
a) Cube Baldy & Kawa, ul. Centralna 41A, 31-586 Kraków;
b) RENI-SPORT, ul. Szymona Szymonowica 83, 30-396 Kraków;

„Regulamin” – niniejszy regulamin obejmujący: zbiór zasad świadczenia Usług przez Dietetyka w Gabinecie, na Ściance wspinaczkowej i w innych miejscach ustalonych z Pacjentem, prawa i obowiązki Pacjentów (Klientów) w związku ze świadczonymi Usługami, sposób kontaktowania się Dietetyka z Pacjentami, warunki przetwarzania danych osobowych Pacjentów przez Dietetyka – zgodnie z RODO;

„RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

ROZDZIAŁ III. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z DIETETYKIEM (USŁUGODAWCĄ)

1, Dietetykiem (Usługodawcą) świadczącym Usługi opisane w Regulaminie osobiście i bezpośrednio w Gabinecie lub na Ściance wspinaczkowej lub w innych miejscach jest Ewa Karpęcka-Gałka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ZDROWE PODEJŚCIE – DIETETYK EWA KARPĘCKA-GAŁKA, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, której nadano numer identyfikacji podatkowej (NIP): NIP: 6282276092 oraz numer statystyczny REGON: 382459981.

2. Siedziba Dietetyka (Usługodawcy) mieści się w Trzebini – Czyżówce (woj. małopolskie, powiat chrzanowski, gm. Trzebinia) przy ul. Olkuskiej 4, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W celu sprawdzenia aktualnego stanu wpisu Usługodawcy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej należy odszukać wpis, przy użyciu numeru NIP lub numeru REGON, o których mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału, na stronach internetowych Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx lub można pobrać go tutaj po wpisaniu w wyszukiwarce internetowej poniższego linku: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=43f55056-cffb-4c11-8433-b035bb8da051

3. Usługodawca, a więc Ewa Karpęcka-Gałka, jest dietetykiem i ukończyła studia inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie na kierunku Technologia Żywności i Żywienia Człowieka o specjalności Dietetyka i Żywienie Człowieka, obrała specjalizację Żywienie Kliniczne, kontynuując edukację na studiach magisterskich w Katowicach na Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej.

4. Pacjent (Klient) może porozumiewać się z Usługodawcą (Dietetykiem):

a) pisemnie – na adres korespondencyjny:

ZDROWE PODEJŚCIE – DIETETYK EWA KARPĘCKA-GAŁKA, ul. Olkuska 4, 32-541 Trzebinia – Czyżówka

b) telefonicznie – pod numerem telefonu: +48 601 555 897,

c) drogą elektroniczną – pod adresem e-mail: kontakt@karpeckadietetyk.pl.

ROZDZIAŁ IV. PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ DIETETYKA

Zapisy i Rezerwacja terminu Usługi, Opłata za potwierdzenie Rezerwacji, cofnięcie Rezerwacji, zmiana terminu

1.  W celu skorzystania z Usług świadczonych przez Dietetyka, Pacjent jest proszę w pierwszej kolejności o dokonanie zapisu i umówienie terminu wizyty w Gabinecie lub spotkania z Dietetykiem w innym miejscu, w szczególności na Ściance wspinaczkowej lub na zakupach.

2. Zapisy, o których mowa wyżej, Pacjenci (Klienci) winni dokonać poprzez jeden z następujących sposobów:

a) telefonicznie – pod numerem telefonu:  +48 601 555 897;

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail Dietetyka: kontakt@karpeckadietetyk.pl;

c) za pośrednictwem mediów społecznościowych, w szczególności poprzez Facebooka (kontakt poprzez profil Zdrowe podejście – Dietetyk Ewa Karpęcka – Gałka) lub Instagram (kontakt poprzez profil zdrowepodejscie_dietetyk).

3. W wyniku dokonania zapisu, Pacjent otrzymuje informację, kiedy (w jakim dniu i o jakiej godzinie) będzie mógł skorzystać z Usług świadczonych przez Dietetyka, a wybranych przez Pacjenta – powyższe oznacza rezerwację terminu (dalej: „Rezerwacja”). Wraz z Rezerwacją terminu, ustalane jest także miejsce świadczenia zarezerwowanej Usługi.

4. W trakcie kontaktu z Dietetykiem, także w momencie zapisu i ustalenia terminu Rezerwacji, Pacjent zostanie poinformowany przez Dietetyka, w jaki sposób powinien się przygotować do wizyty (konsultacji) odbywanej w terminie Rezerwacji oraz jak będzie wyglądała Usługa wybrana przez Pacjenta. Z powyższymi informacjami Pacjent może zapoznać się również na stronie internetowej https://karpeckadietetyk.pl/, klikając na zakładkę „Pierwsza wizyta”:  https://karpeckadietetyk.pl/pierwsza-wizyta.

5. W celu potwierdzenia Rezerwacji, co jest niezbędne, by Rezerwacja została ukończona i definitywnie wpisana do kalendarza pracy Dietetyka, Pacjent proszony jest o uiszczenie opłaty stanowiącej część, najczęściej 50 % kwoty należnej Dietetykowi za Usługę – wg ustaleń z Dietetykiem. Powyższa opłata za potwierdzenie Rezerwacji („Opłata za Rezerwację”) uiszczana jest na rachunek bankowy Dietetyka lub w inny sposób wskazany przez Dietetyka, oraz winna ona nastąpić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 48 godzin od momentu Rezerwacji. Za moment zapłaty – w przypadku uiszczenia Opłaty za Rezerwację na rachunek bankowy Dietetyka – uważana jest chwila zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym Dietetyka.

6. Brak uiszczenia przez Pacjenta Opłaty za Rezerwację oznacza brak potwierdzenia Rezerwacji i tym samym anulowanie Rezerwacji, czego Pacjent jest świadom. W sytuacji nie uiszczenia Opłaty za Rezerwację, termin umówionej wizyty / konsultacji / innej Usługi przepada.

7. W sytuacji, gdy Pacjent nie może stawić się w terminie wizyty lub konsultacji dietetycznej lub gdy nie może skorzystać z innej Usługi świadczonej przez Dietetyka – zgodnie z Rezerwacją – Pacjent ma prawo do odwołania wizyty / konsultacji / innej Usługi poprzez cofnięcie Rezerwacji. W celu konieczny jest kontakt z Dietetykiem na jeden ze sposobów podanych w ust. 2 niniejszego Rozdziału Regulaminu.

8. Odwołanie (cofnięcie) Rezerwacji, o którym mowa w ust. 7 niniejszego Rozdziału Regulaminu, możliwe jest w każdym czasie z powodu nadzwyczajnych okoliczności niezawinionych przez Pacjenta i niezależnych od niego – w takiej sytuacji Dietetyk zwraca Pacjentowi uiszczoną uprzednio Opłatę za Rezerwację. Jednakże w sytuacji, gdy takie nadzwyczajne okoliczności niezależne od Pacjenta nie nastąpią i Pacjent nie wykazał braku swojej winy związanej z niemożnością stawienia się w terminie Rezerwacji, Dietetyk zachowuje Opłatę za Rezerwację, mimo odwołania Rezerwacji przez Pacjenta, chyba że odwołanie Rezerwacji nastąpiło najpóźniej na dwa dni robocze (dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) przed terminem Rezerwacji wizyty / konsultacji / innej Usługi. Tym samym, odwołanie (cofnięcie) Rezerwacji bez podania uzasadnionej przyczyny wiąże się ze zwrotem Opłaty za Rezerwację przez Dietetyka na rzecz Pacjenta, gdy Pacjent odwoła Rezerwację na co najmniej dwa dni robocze (dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) przed terminem Rezerwacji wizyty / konsultacji / innej Usługi.

9. Brak stawienia się Pacjenta na termin umówionej wizyty / konsultacji / innej Usługi oznacza przepadek Opłaty za Rezerwację, którą Dietetyk zachowuje jako ekwiwalent za czas, który mógł poświęcić w tym terminie na wykonanie Usług na rzecz innych Pacjentów. Pacjent wraz z nieusprawiedliwionym niestawiennictwem na umówiony termin wizyty / konsultacji / innej Usługi traci bezpowrotnie prawo do domagania się od Dietetyka zwrotu uiszczonej Opłaty za Rezerwację. Za usprawiedliwienie niestawiennictwo na umówiony termin wizyty / konsultacji / innej Usługi uważa się jedynie nadzwyczajne okoliczności uniemożliwiające Pacjentowi stawiennictwo w terminie Rezerwacji i poinformowanie o tym Dietetyka oraz potwierdzone dokumentem (przykładowo niestawiennictwo z uwagi na nagłe załamanie się stanu zdrowia uniemożliwiające poinformowanie Dietetyka, potwierdzone kartą pobytu szpitalnego z dnia Rezerwacji).

10. Dietetyk, w przypadku uzasadnionym okolicznościami osobistymi lub niezależnymi od Dietetyka, upoważniony jest do przełożenia terminu umówionej wizyty / konsultacji / innej Usługi. W tym celu Dietetyk zawiadomi Pacjenta na co najmniej jeden ze sposobów, tj. drogą mailową, telefonicznie lub za pośrednictwem innych komunikatorów elektronicznych, w tym mediów społecznościowych, o konieczności przełożenia terminu i wyznaczeniu nowego terminu wizyty / konsultacji / innej Usługi – w konsultacji z Pacjentem. Z momentem zawiadomienia Pacjenta, obowiązuje nowy termin wizyty / konsultacji / innej Usługi. W takiej sytuacji Opłata za Rezerwację nie podlega zwrotowi. W sytuacji, gdy Pacjent nie jest zainteresowany nowym terminem wizyty / konsultacji / innej Usługi i zrezygnuje z terminu wizyty / konsultacji / innej Usługi (w związku z jego zmianą przez Dietetyka) oraz potwierdzi to niezwłocznie na co najmniej jeden ze sposobów, tj. drogą mailową lub za pośrednictwem innych komunikatorów elektronicznych, w tym mediów społecznościowych, Dietetyk dokona zwrotu Opłaty za Rezerwację na rachunek bankowy Pacjenta.

Realizacja wizyty / konsultacji / innej Usługi, indywidualny plan żywieniowy

11. Wizyta, konsultacja oraz inna Usługa świadczona przez Dietetyka, realizowane są w Gabinecie i przy Ściankach wspinaczkowych lub w innym miejscu ustalonym z Pacjentem.

12. Przed zrealizowaniem przez Dietetyka wizyty / konsultacji / innej Usługi, Pacjent zaznajamia się z niniejszym Regulaminem oraz informowany jest o sposobie przetwarzania jego danych osobowych – szczegółowa informacja znajduje się w dalszej części Regulaminu.

13. Wizyta / konsultacja / inna Usługa może się składać – w zależności od wybranego Pakietu – z wywiadu żywieniowo-chorobowego Dietetyka z Pacjentem, analizy składu ciała, korekty nawyków, dialogu motywującego oraz przygotowania do sporządzenia indywidualnego planu żywieniowego, a także w innych elementów.

14. Indywidualny plan żywieniowy sporządzany jest przez Dietetyka w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych (dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia wizyty lub konsultacji oraz następnie jest przesyłany Pacjentowi na adres jego poczty elektronicznej lub za pośrednictwem innych komunikatorów elektronicznych w pliku elektronicznym, ewentualnie jest wręczany w formie wydruku w trakcie kolejnej wizyty Pacjenta u Dietetyka. Indywidualny plan żywieniowy zawiera indywidualnie dopasowany jadłospis rozpisany na dni (w zależności od uzgodnień z Pacjentem), uwzględniający przykładowo takie kwestie podane wcześniej przez Pacjenta, jak ulubione potrawy, nawyki żywieniowe, godziny pracy, aktywność fizyczną oraz jednostki chorobowe Pacjenta.

15. Pacjent ma możliwość – na wyraźny wniosek (w trakcie wizyty lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Dietetyka: kontakt@karpeckadietetyk.pl) w ramach dokonanej płatności za Usługę sporządzenia indywidualnego planu żywieniowego – w terminie 5 (pięciu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania od Dietetyka indywidualnego planu żywieniowego, skorzystania z maksymalnie 3  trzech)  poprawek (dot. np. zamiany potrawy wg preferencji żywieniowych Użytkownika). Poprawki te dokonywane są przez Dietetyka w indywidualnym planie żywieniowym (jadłospisie).  W takiej sytuacji, Dietetyk przesyła na adres e-mail Pacjenta w terminie kolejnych 5  (pięciu)  dni roboczych od daty otrzymania wniosku od Pacjenta o dokonanie ww. poprawek lub przekazuje w trakcie kolejnej wizyty, poprawiony indywidualny plan żywieniowy (jadłospis), zawierający ww. poprawki. W przypadku braku zgłoszenia przez Pacjenta wniosku o dokonanie poprawek w indywidualnym planie żywieniowym, we wskazanym wyżej terminie 5 (pięciu)  dni kalendarzowych i w sposób określony wyżej, przesłany jadłospis uważa się za zaakceptowany. Ewentualne dalsze poprawki indywidualnego planu żywieniowego (jadłospisu), oprócz wymienionych wyżej, lub prośba o poprawki złożona po terminie 5 (pięciu) dni kalendarzowych od otrzymania przez Dietetyka indywidualnego planu żywieniowego, możliwe są po uiszczeniu dodatkowej płatności na rzecz Dietetyka w sposób przez niego wskazany oraz na warunkach wskazanych odrębnie przez Dietetyka (termin ustalany każdorazowo przez Dietetyka) i zaakceptowanych przez Pacjenta.

Płatność pozostałej części wynagrodzenia Dietetyka za wizytę / konsultację / inną Usługę

16. W związku z uiszczeniem wcześniejszej Opłaty za Rezerwację, o której mowa w ust. 5 niniejszego Rozdziału Regulaminu, Pacjent dokonuje płatności pozostałej kwoty opłaty za Usługę (dalszych 50 % kwoty należnego Dietetykowi wynagrodzenia za Usługę) w trakcie wizyty wstępnej – gotówkowo, poprzez terminal płatniczy lub przelewem bankowym – niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 2 (dwóch) dni kalendarzowych od dnia wizyty.

17. W przypadku, gdy przedmiotem Usługi jest – obok konsultacji lub oddzielnie – indywidualny plan żywieniowy, płatność pozostałej kwoty opłaty za Usługę (dalszych 50 % kwoty należnego Dietetykowi wynagrodzenia za Usługę), winna nastąpić nie później niż w terminie 2 (dwóch)  dni kalendarzowych od dnia przesłania lub przekazania Pacjentowi indywidualnego planu żywieniowego.

Charakter Usług, odpowiedzialność Dietetyka i Pacjenta

18. Pacjent winien być świadom, że:

a) usługi świadczone przez Dietetyka, opisane w niniejszym Regulaminie, nie zastępują konsultacji z lekarzem i właściwych badań diagnostycznych oraz nie mogą być traktowane jako podstawa do stosowania jakichkolwiek produktów leczniczych czy metod terapii i leczenia;

b) stosowanie jakichkolwiek planów dietetycznych, w tym indywidualnego planu żywieniowego (jadłospisu) opracowanego przez Dietetyka na rzecz Pacjenta, mimo że jest on przygotowywany w oparciu o aktualny stan wiedzy medycznej oraz wiedzy z zakresu żywienia człowieka, nie gwarantuje osiągnięcia założonych efektów, ze względu na złożoność i specyfikę ludzkiego organizmu oraz indywidualne predyspozycje każdego Pacjenta.

19. Pacjent – w związku z informacjami wskazanymi w ust. 18 wyżej – zobowiązuje się, że nie będzie kierował reklamacji do Dietetyka w przedmiocie świadczonych przez Dietetyka usług, o ile usługi świadczone przez Dietetyka, a zwłaszcza indywidualny plan żywieniowy (jadłospis), zostały wykonane z należytą starannością, zgodnie z niniejszym Regulaminem i w oparciu o informacje przekazane przez Pacjenta w ramach wywiadu żywieniowo-chorobowego. W przypadku skierowania takich reklamacji, po dokładnym zbadaniu ich przez Dietetyka, reklamacje te mogą zostać odrzucone jako bezpodstawne, czego Pacjent winien być świadom.

20. Pacjent, przystępując do korzystania z Usług, zobowiązuje się każdorazowo do przekazywania Dietetykowi prawdziwych informacji dotyczących swojego stanu zdrowia, nawyków żywieniowych oraz innych kwestii, o które zostanie zapytany w ramach wywiadu żywieniowo-chorobowego, o którym mowa wyżej. Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności wobec Pacjenta z tytułu świadczonych usług w sytuacji podania przez Pacjenta nieprawdziwych informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim.

ROZDZIAŁ V. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PACJENTA

Postanowienia ogólne, kontakt z Administratorem

1. Dietetyk w związku z wykonywanymi Usługami, przetwarza dane osobowe Pacjentów w sposób określony poniżej oraz zgodnie z RODO.

2. Przez przetwarzanie danych osobowych należy rozumieć jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie w formie tradycyjnej oraz w systemach informatycznych.

3. Dietetyk jest Administratorem danych osobowych Pacjenta, tym samym Pacjent może kontaktować się z Dietetykiem w sprawach dot. przetwarzania jego danych osobowych w jeden z następujących sposobów:

a) w formie pisemnej pod adresem: ZDROWE PODEJŚCIE – DIETETYK EWA KARPĘCKA-GAŁKA, ul. Olkuska 4, 32-541 Trzebinia – Czyżówka;

b) w formie telefonicznej pod numerem telefonu: +48 601 555 89,

c) w formie elektronicznej pod adresem poczty elektronicznej e-mail: kontakt@karpeckadietetyk.pl.

Rodzaje przetwarzanych danych osobowych

4. W przypadku chęci skorzystania przez Pacjenta ze świadczonych przeze Dietetyka Usług, w tym sporządzenia indywidualnego planu żywieniowego, konieczne jest podanie przez Pacjenta co najmniej imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz adresu e-mail lub telefonu do kontaktu. Ponadto przetwarzane są następujące dalsze dane osobowe Pacjenta konieczne do prawidłowego wykonania przeze Dietetyka Usługi, w tym w szczególności:

 • stan zdrowia, w tym wyniki badań i zażywane leki / suplementy diety,
 • data urodzenia,
 • płeć,
 • parametry ciała (obwody, wzrost i masa ciała, komponenty tkankowe),
 • aktywność fizyczna,
 • wywiad żywieniowy (szczegółowe zwyczaje żywieniowe),
 • PESEL.

Dane te mogą być zbierane także w formie kwestionariusza (formularza).

W przypadku płatności elektronicznej, Pacjent ujawnia także numer swojego rachunku bankowego.

W przypadku wystawienia faktury, Pacjent podaje także numer NIP swojej działalności gospodarczej oraz adres prowadzenia działalności.

Cele przetwarzania danych osobowych

5. Dane Pacjenta podane w trakcie świadczenia usług dietetycznych (w tym sporządzania indywidualnego planu żywieniowego, udzielania konsultacji dietetycznych, innych Usług), są niezbędne w celu realizacji wizyty / udzielenia konsultacji / wykonania innej Usługi, w tym indywidualnego planu żywieniowego. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Pacjenta w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.  Brak podania danych osobowych może spowodować niemożność realizacji Usługi, czego Pacjent winien być świadom.

6. Podanie danych adresowych jest niezbędne ponadto do wystawienia faktury elektronicznej, jeżeli sobie tego zażyczy Pacjent.

7. Dane Pacjenta są przetwarzanie również w celach rozliczenia oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej (kwestie księgowe) – wynika to z obowiązków, jakie nakładają na Dietetyka jako Administratora przepisy prawa. Podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

8. W sytuacji zaistnienia sporu między Pacjentem a Dietetykiem na tle wykonania Usługi, dane osobowe Pacjenta mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń Dietetyka jako Administratora. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jako Użytkownika w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Przekazywanie danych osobowych

9. Dane Pacjenta nie są przekazywane osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne i wymagane przepisami prawa lub gdy żądają tego uprawnione organy, lub kiedy przekazanie danych osobowych następuje na rzecz podmiotów profesjonalnie dochodzących roszczeń, w tym adwokatów i radców prawnych.

10. Dane Pacjenta nie są przekazywane do państw trzecich, przetwarzane są na nośnikach znajdujących się w Polsce.

11. Dane osobowe Pacjenta nie są profilowanie, ani nie następuje co do nich podejmowanie zautomatyzowanych decyzji.

Okres przetwarzania i  zabezpieczenie danych osobowych

12. Dane osobowe Pacjenta są przetwarzane przez czas niezbędny do świadczenia Usług przez Dietetyka jako Administratora, ponadto przez okres przedawnienia roszczeń Dietetyka, a także przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych względem organów, w szczególności organów podatkowych.

13. Dane osobowe Pacjenta zabezpieczone są przez Dietetyka jako Administratora w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

14. Uprawnienia Pacjenta co do przetwarzanych danych osobowych

 • Pacjentowi przysługują następujące prawa w zakresie Twoich danych osobowych:
 • prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (koszt sporządzenia kopii obciąża jednak Pacjenta),
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu art. 77 RODO (Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres do korespondencji: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).