Regulamin Serwisu

DIETETYK MGR INŻ. EWA KARPĘCKA-GAŁKA

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO USŁUG DIETETYCZNYCH ONLINE https://karpeckadietetyk.pl/

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu prowadzonego przez Administratora oraz zasady świadczenia usług wykonywanych przez Usługodawcę, rozumianych w szczególności jako następujące usługi: konsultacje dietetyczne online, w tym sporządzanie indywidualnego planu żywieniowego, szkolenia i warsztaty oraz ponadto sprzedaż Plików w postaci e-booków i gotowych jadłospisów – za pośrednictwem Serwisu – strony internetowej https://karpeckadietetyk.pl/

2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Serwisu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

ROZDZIAŁ II. SŁOWNICZEK POJĘĆ (DEFINICJI)

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

„Administrator” – Ewa Karpęcka-Gałka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ZDROWE PODEJŚCIE – DIETETYK EWA KARPĘCKA-GAŁKA, adres prowadzenia działalności gospodarczej i do kontaktu: ul. Olkuska 4, 32-541 Trzebinia – Czyżówka; NIP: 6282276092, REGON 382459981;
„Usługodawca” – ten sam podmiot, który jest Administratorem Serwisu, tj. Ewa Karpęcka-Gałka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ZDROWE PODEJŚCIE – DIETETYK EWA KARPĘCKA-GAŁKA, adres prowadzenia działalności gospodarczej i do kontaktu: ul. Olkuska 4, 32-541 Trzebinia – Czyżówka; NIP: 6282276092, REGON 382459981;

„Serwis” – Serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem strony internetowej https://karpeckadietetyk.pl/, za pośrednictwem którego Administrator umożliwia Użytkownikom nawiązanie kontaktu w celu rozpoczęcia świadczenia usług drogą elektroniczną, ponadto pod powyższym adresem znajdują się istotne informacje dotyczące zakresu usług świadczonych przez Usługodawcę; W ramach Serwisu prowadzony jest sklep internetowy z Plikami wyświetlany w podstronie https://karpeckadietetyk.pl/sklep, zwany dalej „Sklepem” (Sklep aktualnie jest nieaktywny, planowane rozpoczęcie funkcjonowania Sklepu w miesiącu czerwcu 2021 roku);

„Użytkownik” lub „Klient” – osoba fizyczna odwiedzająca Serwis, w tym Sklep lub osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z usług świadczonych przez Usługodawcę lub dokonująca zakupu Plików w Sklepie;

„Konsument” – Użytkownik będący osobą fizyczną, korzystającą z usług świadczonych przez Usługodawcę w celach niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą; Za Konsumenta uważana jest także osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

„Plik” – plik elektroniczny lub cyfrowy w formacie PDF, w którym zawarty jest kontent (w szczególności e-book, tekst w postaci artykułu lub wzoru, np. wzoru jadłospisu) przeznaczony do odczytania lub innego odtworzenia (zgodnie z opisem umieszczonym w Sklepie) za pomocą Urządzenia Elektronicznego;

„Urządzenie Elektroniczne”
– urządzenie przeznaczone m.in. do pobierania oraz utrwalania plików cyfrowych (np. komputer osobisty, laptop, smartphone, czytnik książek elektronicznych);

„Sprzedaż Pliku” – odpłatne udostępnienie Pliku przez Administratora (Usługodawcę) na zamówienie Użytkownika realizowane za pośrednictwem Sklepu, umożliwiające nieograniczone w czasie korzystanie z Pliku wyłącznie przy użyciu Urządzeń Elektronicznych – na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

„Regulamin” – niniejszy regulamin obejmujący: zbiór zasad korzystania z Serwisu (w tym rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora-Usługodawcę, w tym sprzedaż w ramach Sklepu, warunki świadczenia usług przez Usługodawcę, warunki zawierania i rozwiązywania umów między Usługodawcą a Użytkownikami w ramach Serwisu, w szczególności warunki udzielania konsultacji dietetycznych online przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, w tym zasady przygotowania indywidualnego planu żywieniowego dostosowanego do potrzeb danego Użytkownika oraz prawa i obowiązki Użytkowników i Usługodawcy, warunki prowadzenia warsztatów i szkoleń online, warunki sprzedaży Plików – stanowiący jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zgodnie z Ustawą; Regulamin i warunki w nim określone stanowią wiążącą umowę między Użytkownikiem a Administratorem – dotyczącą użytkowania Serwisu;

„Ustawa” – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

„Polityka Prywatności” – dokument zawierający szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych i zasad ochrony prywatności stosowanych wobec Użytkowników zgodnie z RODO;

„RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

ROZDZIAŁ III. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ADMINISTRATOREM (USŁUGODAWCĄ)

1. Usługodawcą świadczącym usługi opisane w Regulaminie za pośrednictwem Serwisu, a także przy wykorzystaniu poczty elektronicznej oraz innych środków porozumienia się na odległość (np. telefon, Skype, Whatsapp, Messenger, Zoom) jest Ewa Karpęcka-Gałka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ZDROWE PODEJŚCIE – DIETETYK EWA KARPĘCKA-GAŁKA, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, której nadano numer identyfikacji podatkowej (NIP): NIP: 6282276092 oraz numer statystyczny REGON: 382459981.

2. Siedziba Usługodawcy (Administratora) mieści się w Trzebini – Czyżówce (woj. małopolskie, powiat chrzanowski, gm. Trzebinia) przy ul. Olkuskiej 4, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W celu sprawdzenia aktualnego stanu wpisu Usługodawcy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej należy odszukać wpis, przy użyciu numeru NIP lub numeru REGON, o których mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału, na stronach internetowych Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx lub można pobrać go tutaj po wpisaniu w wyszukiwarce internetowej poniższego linku: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=43f55056-cffb-4c11-8433-b035bb8da051

3. Usługodawca, a więc Ewa Karpęcka-Gałka, jest dietetykiem i ukończyła studia inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie na kierunku Technologia Żywności i Żywienia Człowieka o specjalności Dietetyka i Żywienie Człowieka, obrała specjalizację Żywienie Kliniczne, kontynuując edukację na studiach magisterskich w Katowicach na Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej. Obecnie rozpoczęła doktorat w Szkole Doktorskiej na Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie.

4. Użytkownik może porozumiewać się z Usługodawcą:
a) pisemnie – na adres korespondencyjny:
ZDROWE PODEJŚCIE – DIETETYK EWA KARPĘCKA-GAŁKA, ul. Olkuska 4, 32-541 Trzebinia – Czyżówka
b) telefonicznie – pod numerem telefonu: +48 601 555 897,
c) drogą elektroniczną – pod adresem e-mail: kontakt@karpeckadietetyk.pl .

ROZDZIAŁ IV. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU I DOSTĘP DO SERWISU, OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ADMINISTRATORA, W TYM PRAW AUTORSKICH

1. Użytkownik może korzystać z Serwisu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych – zakup usług i Plików możliwy jest wyłącznie przez Użytkowników będących osobami pełnoletnimi albo przez Użytkowników będących osobami prawnymi lub jednostki organizacyjne nieposiadającymi osobowości prawnej, w których imieniu działają uprawnieni reprezentanci. Osoby niepełnoletnie (poniżej 18 roku życia) lub ubezwłasnowolnione (częściowo lub całkowicie), muszą posiadać pisemną zgodę prawnych opiekunów lub opiekuni zobowiązani są działać w ich imieniu.

2. Użytkownik może korzystać z Serwisu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (np. komputer osobisty, laptop, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.

3. Korzystając z Serwisu, Użytkownik zgadza się na zapisywanie plików cookies w swoim urządzeniu.

4. O ile niniejszy Regulamin lub Serwis nie stanowią inaczej, własność intelektualną Administratora (Usługodawcy) stanowią:
a) wszystkie strony internetowe dostępne w Serwisie,
b) wszystkie materiały i informacje zamieszczone w Serwisie, w tym w szczególności wszelkie teksty, grafika, fotografie, pliki audio, filmy, aplikacje komputerowe, funkcje interaktywne(w tym kod źródłowy i obiektowy), ponadto wszelkie materiały udostępniane na konsultacjach, warsztatach i szkoleniach,,
c) dobór, organizacja, struktura i kompilacja materiałów, układ treści oraz ogólny wygląd, styl i charakter Serwisu,
d) wszystkie nazwy handlowe, znaki towarowe, marki usług, logo, nazwy domen i inne charakterystyczne elementy marki, niezależnie od ich rejestracji.

5. Własność intelektualna Administratora wskazana w ust. 4 wyżej, podlega ochronie przez prawa autorskie, prawa do wzorów, prawa patentowe, prawa do znaków towarowych i inne przepisy, w tym konwencje międzynarodowe i prawa własności. Bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora, Użytkownik nie ma prawa sprzedawać, rozpowszechniać, kopiować, modyfikować, odtwarzać, pokazywać ani nadawać publicznie, publikować, edytować ani adaptować tych elementów, udzielać licencji na nie, tworzyć na ich podstawie dzieł pochodnych, ani wykorzystywać ich w inny sposób. Korzystając z Serwisu, Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać wszystkich przepisów prawa dotyczących własności intelektualnej, w tym w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) oraz ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz.U. 2001 Nr 49, poz. 508 z późn. zm.), oraz jest świadom ewentualnej odpowiedzialności cywilnej lub karnej za naruszenie własności intelektualnej Administratora.

6. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu.

ROZDZIAŁ V. RODZAJE USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ USŁUGODAWCĘ, ZAPISY OGÓLNE (ZBIORCZE) BEZ PODZIAŁU NA KATEGORIE USŁUG

1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników usługi elektroniczne o charakterze medycznym z zakresu dietetyki, dietoprofilaktyki i dietoterapii chorób żywieniowo zależnych, żywienia w sporcie i dopasowania ewentualnej suplementacji, w tym w szczególności:
a) udziela porad pozwalających na wprowadzenie i przestrzeganie zasad zdrowego stylu życia oraz zbilansowanego i zdrowego odżywiania – za pośrednictwem środków elektronicznego porozumienia się, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, Skype, Whatsapp, Messenger, Zoom, telefonicznie (konsultacje dietetyczne online);b) przygotowuje indywidualny plan żywieniowy na podstawie wcześniej przeprowadzonego z Użytkownikiem wywiadu żywieniowo-medycznego, dostosowany do potrzeb i informacji przekazanych przez Użytkownika (indywidualny plan żywieniowy zawierający jadłospisy sporządzany jest w formie cyfrowej – np. pliku .doc lub .pdf);
c) prowadzi warsztaty i szkolenia, w których mogą uczestniczyć Użytkownicy;
d) prowadzi sprzedaż Plików za pośrednictwem Sklepu w postaci e-booków, gotowych jadłospisów oraz gotowych szkoleń (planowane rozpoczęcie sprzedaży Plików w miesiącu czerwcu 2021 roku),

2. Przed złożeniem zamówienia na usługę lub zamówienia na Plik, Użytkownik (Klient) zobowiązany jest zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin oraz Politykę Prywatności.

3. Aby dokonać zakupu określonej usługi w ramach Serwisu lub Pliku w ramach Sklepu, należy:
wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej https://karpeckadietetyk.pl/, LUB
skontaktować się telefonicznie lub mailowo z Usługodawcę – dane kontaktowe wskazane zostały w Rozdziale III ust. 4 niniejszego Regulaminu,
skontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem mediów społecznościowych: Facebook (kontakt poprzez profil Zdrowe podejście – Dietetyk Ewa Karpęcka – Gałka) lub Instagram (kontakt poprzez profil zdrowepodejscie_dietetyk).

4. Wszystkie ceny podawane w Serwisie są cenami brutto, co oznacza, że cena określona przy danym Pliku lub usłudze w chwili złożenia zamówienia zawiera podatek od towarów i usług (podatek VAT) według stawki obowiązującej przy dokonywaniu tej transakcji oraz wszelkie koszty, które Użytkownik ponosi na rzecz Usługodawcy w związku ze świadczeniem usługi lub Sprzedażą mu Pliku (Plików) oraz jego (ich) pobraniem, z wyłączeniem: kosztów należnych od Użytkownika na rzecz podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne i im podobne, umożliwiające połączenie z Serwisem (Sklepem) oraz na rzecz operatorów płatności lub instytucji finansowych – zgodnie z tabelami opłat obowiązującymi w tych przedsiębiorstwach.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen, bądź ich negocjacji w indywidualnie uzasadnionych przypadkach, z wyjątkiem sytuacji sprzedaży Plików.

6. Klient (Użytkownik) po wypełnieniu formularza zakupu usługi / Pliku lub po kontakcie telefonicznym/mailowym dokonuje zapłaty za usługę / Plik w jeden z wybranych przez siebie sposobów.

7. W ramach Serwisu i płatności za wybrane przez Klienta (Użytkownika) usługi, dostępne są następujące formy płatności, a ich wybór należy każdorazowo do Klienta:
– przelew przez Serwis (wpłata całej kwoty z góry za daną usługę lub sprzedaż Pliku);
– w ramach Serwisu i płatności za wybrane przez Klienta (Użytkownika) usługi, dostępne jest forma płatności w postaci przelewu bankowego (wpłata całej kwoty z góry za daną usługę lub sprzedaż Pliku) poprzez Serwis na rachunek bankowy Usługodawcy.

8. Dokonywanie zakupów usług w Serwisie, w tym zakupów Plików w ramach Sklepu, odbywa się zgodnie z funkcjonalnościami przewidzianymi w ramach Serwisu, tj. Użytkownik klika konkretne i intuicyjne ikonki znajdujące się w Serwisie (np. ikonkę „Dodaj do koszyka”, „Koszyk”, „Przejdź do płatności”, „Kupuję i płacę”).

9. Na żądanie Użytkownika wyrażone przez zaznaczenie odpowiedniej opcji podczas składania zamówienia, świadczenie usługi lub sprzedaż Pliku są dokumentowane fakturą VAT. Usługodawca przesyła do Użytkownika fakturę elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt. 32) ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. poz. 1054 ze zm.) na adres poczty elektronicznej Użytkownika.

ROZDZIAŁ VI. SZCZEGÓŁOWA PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ Z PODZIAŁEM NA KATEGORIE USŁUG.

A. Konsultacje dietetyczne online i indywidualny plan żywieniowy

1. Konsultacje dietetyczne online prowadzone przez Usługodawcę odbywają się w drodze elektronicznej przez jeden z wybranych komunikatorów – zgodnie z ustaleniami z Użytkownikiem – tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej, Skype, Whatsapp, Messenger, Zoom lub telefonicznie.

2. Konsultacje online mogą mieć charakter ogólny (udzielenie przez Usługodawcę lub przez osoby działające na zlecenie i za zgodą Usługodawcy odpowiedzi na pytania Użytkownika lub udzielenie porady żywieniowej), jak również obejmować indywidualny plan żywieniowy lub gotowy jadłospis – w zależności od wybranego przez Użytkownika pakietu usług. W ramach konsultacji możliwy jest podział na konsultację wstępną i konsultację kontrolną – również w zależności od wybranego przez Użytkownika pakietu usług.

3. Przed ustaleniem daty konsultacji online, Użytkownik (Klient) może być poproszony o wypełnienie kwestionariusza (formularza wysyłanego wcześniej na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej – w formie tzw. dzienniczka żywieniowego), zawierającego wywiad żywieniowo-chorobowy w formie pytań odnośnie stanu zdrowia, sposobu dotychczasowego odżywiania i innych informacji (pytania o preferencje smakowe, aktywność fizyczną, przyjmowane leki i suplementy oraz prośbę o opis spożywanych w ostatnich dniach posiłków), które mogą okazać się niezbędne do udzielenia porady dietetycznej przez Usługodawcę. W sytuacji, gdy dany Użytkownik nie jest w stanie samodzielnie wypełnić ww. dzienniczek żywieniowy, z uwagi np. na brak umiejętności obsługi komputera lub innych urządzeń elektronicznych, wskazana jest pomoc ze strony innych osób w tym zakresie.

4. Po przesłaniu przez Użytkownika wypełnionego kwestionariusza (formularza – dzienniczka żywieniowego) zawierającego wywiad żywieniowo-chorobowy do Usługodawcy na adres e-mail kontakt@karpeckadietetyk.pl, oraz po przeprowadzeniu konsultacji dietetycznej online, Usługodawca dokonuje analizy ww. kwestionariusza (formularza) i standardowo w terminie do tygodnia kalendarzowego, ale nie dłużej niż w terminie do 10 dni roboczych (uwzględniając wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy-dni świątecznych), sporządza oraz przesyła na adres poczty elektronicznej Użytkownika indywidualny plan żywieniowy (jadłospis na 7-14 dni w zależności od ustaleń z Klientem i wybranego pakietu usług dni), zawierający zalecenia dietetyczne. Indywidualny plan żywieniowy zawiera indywidualnie dopasowany jadłospis, uwzględniający przykładowo takie kwestie podane wcześniej przez Użytkownika, jak ulubione potrawy, nawyki żywieniowe, godziny pracy, aktywność fizyczną oraz jednostki chorobowe Użytkownika.

5. W ramach konsultacji online zakończonych sporządzeniem indywidualnego planu żywieniowego, w zależności od wybranego przez Użytkownika pakietu konsultacji, Użytkownik otrzymuje szereg elementów, w tym przykładowo podsumowanie konsultacji wstępnej, ogólne zalecenia i wskazówki do planu żywieniowego, jadłospis oraz listę zakupów, ewentualnie także uwagi co do łączenia leków z napojami i żywnością.

6. Użytkownik ma możliwość – na wyraźny wniosek (za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Usługodawcy: kontakt@karpeckadietetyk.pl) w ramach dokonanej płatności za usługę konsultacji dietetycznych online – w terminie 5 (pięciu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania od Usługodawcy indywidualnego planu żywieniowego, skorzystania z maksymalnie 3 (trzech) poprawek (dot. np. zamiany danej potrawy / składnika w obrębie potrawy wg preferencji żywieniowych Użytkownika na inną potrawę / składnik w obrębie potrawy). Poprawki te dokonywane są przez Usługodawcę w indywidualnym planie żywieniowym (jadłospisie). W takiej sytuacji, Usługodawca przesyła w terminie kolejnych 5 (pięciu) dni roboczych od daty otrzymania mailowego wniosku od Użytkownika o dokonanie ww. poprawek, poprawiony indywidualny plan żywieniowy (jadłospis), zawierający ww. poprawki. W przypadku braku zgłoszenia przez Użytkownika wniosku o dokonanie poprawek w indywidualnym planie żywieniowym, we wskazanym wyżej terminie 5 (pięciu) dni kalendarzowych i w sposób określony wyżej, przesłany jadłospis uważa się za zaakceptowany. Ewentualne dalsze poprawki indywidualnego planu żywieniowego (jadłospisu), oprócz wymienionych wyżej 3 (trzech) poprawek potraw / składnika w obrębie danej potrawy, lub prośba o poprawki złożona po terminie 5 (pięciu) dni kalendarzowych od otrzymania przez Użytkownika indywidualnego planu żywieniowego, możliwe są po uiszczeniu dodatkowej płatności na rzecz Usługodawcy w sposób przez niego wskazany oraz na warunkach wskazanych odrębnie przez Usługodawcę (termin ustalany każdorazowo przez Usługodawcę) i zaakceptowanych przez Użytkownika.

6a. Po wykonaniu usługi indywidualnego planu żywieniowego (po jego sporządzeniu i wysłaniu Użytkownikowi), Użytkownik ma prawo kontaktować się z Usługodawcą, jednakże Usługodawca odpowie maksymalnie na 4 (cztery) krótkie wiadomości mailowe Użytkownika lub 4 (cztery) pytania skierowane do niego na drodze mailowej lub za pośrednictwem mediów społecznościowych, pod warunkiem, iż dotyczą one sporządzonego indywidualnego planu żywieniowego / wykonanej usługi.

7. Zapłatę ceny za konsultacje online (która różni się dla wybranych pakietów konsultacji, zgodnie z ust. 2 niniejszej części Rozdziału) należy dokonać na warunkach wskazanych przez Usługodawcę, z uwzględnieniem pełnej płatności z góry zgodnie z Rozdziałem V ust. 7 Regulaminu, najpóźniej na 3 (trzy) dni przed konsultacją (chyba, że Usługodawca i Użytkownik zgodnie ustalili inny termin płatności). W przypadku, gdy została przeprowadzona konsultacja online i Użytkownik zamierza w dalszej kolejności zlecić Usługodawcy sporządzenie indywidualnego planu żywieniowego (co początkowo nie wchodziło w skład konsultacji) winien on dokonać zapłaty z góry pełnej opłaty za sporządzenie indywidualnego planu żywieniowego w terminie 3 (trzech) dni od dnia zlecenia.

8. Jeżeli dany Użytkownik nie może pojawić się na konsultacji lub konsultacji kontrolnej, co do której został umówiony, proszony jest o taką informację najpóźniej na 1 (jeden) dzień przed umówioną wizytą. W przypadku braku powiadomienia Usługodawcy przez Użytkownika o niemożności uczestniczenia w konsultacji, uiszczona za konsultację cena nie podlega zwrotowi na rzecz Użytkownika, jeżeli Usługodawca w tym czasie nie świadczył usług dla innych Użytkowników. Możliwość zatrzymania uiszczonej przez Użytkownika ceny w tym wypadku stanowi ekwiwalent dla Usługodawcy za czas, który Usługodawca mógł poświęcić na faktyczne świadczenie usług na rzecz innych Użytkowników, a nie zrobił tego z uwagi na brak uprzedniego powiadomienia przez Użytkownika (za czas przestoju spowodowany z winy Użytkownika). W przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, niezależnych od Użytkownika (np. choroba), potwierdzonych jednakże odpowiednimi dokumentami (np. karta leczenia szpitalnego), Usługodawca dokona zwrotu pełnej uiszczonej za konsultację z góry opłaty (o ile do niej doszło w związku z powyższym zdarzeniem losowym). Alternatywnie istnieje możliwość przeniesienia konsultacji na inny termin (nie później niż w ciągu kolejnych dwóch miesięcy) za zgodą Użytkownika i zaliczenia opłaty już uiszczonej na poczet nowego terminu konsultacji.

9. Usługodawca, w przypadku uzasadnionym okolicznościami osobistymi lub niezależnymi od Usługodawcy, upoważniony jest do przełożenia terminu każdej umówionej konsultacji. W tym celu Usługodawca zawiadomi Użytkownika na co najmniej jeden ze sposobów, tj. drogą mailową, telefonicznie lub za pośrednictwem innych komunikatorów elektronicznych, w tym mediów społecznościowych, o konieczności przełożenia terminu i wyznaczeniu nowego terminu konsultacji – w uzgodnieniu z Użytkownikiem. Z momentem zawiadomienia Użytkownika, obowiązuje nowy termin konsultacji. W takiej sytuacji opłata uiszczona uprzednio przez Użytkownika z góry za konsultację nie podlega zwrotowi. W sytuacji, gdy Użytkownik nie jest zainteresowany nowym terminem konsultacji i zrezygnuje z terminu konsultacji (w związku z jego zmianą przez Usługodawcę) oraz potwierdzi to niezwłocznie na co najmniej jeden ze sposobów, tj. drogą mailową lub za pośrednictwem innych komunikatorów elektronicznych, w tym mediów społecznościowych, Usługodawca dokona zwrotu całości uiszczonej płatności na rachunek bankowy Użytkownika.

10. W sytuacji, gdy usługa np. w postaci sporządzenia indywidualnego planu żywieniowego nie może zostać wykonana w terminie wskazanym w ust. 4 niniejszego Rozdziału Regulaminu, Usługodawca powiadomi o tym Użytkownika i wskaże przyczynę opóźnienia.

11. Użytkownik oświadcza, iż jest świadom, że:
a) usługi świadczone przez Usługodawcę, opisane w niniejszym Regulaminie zwłaszcza w Rozdziale niniejszym i podrozdziale dot. konsultacji dietetycznych online i indywidualnego planu żywieniowego, nie zastępują konsultacji z lekarzem i właściwych badań diagnostycznych oraz nie mogą być traktowane jako podstawa do stosowania jakichkolwiek produktów leczniczych czy metod terapii i leczenia;
b) stosowanie jakichkolwiek planów dietetycznych, w tym indywidualnego planu żywieniowego (jadłospisu) opracowanego przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, mimo że jest on przygotowywany w oparciu o aktualny stan wiedzy medycznej oraz wiedzy z zakresu żywienia człowieka, nie gwarantuje osiągnięcia założonych efektów, ze względu na złożoność i specyfikę ludzkiego organizmu oraz indywidualne predyspozycje Użytkownika.

12. Użytkownik, w związku z oświadczeniami wskazanymi w ust. 11 wyżej, zobowiązuje się, że nie będzie kierował reklamacji do Usługodawcy w przedmiocie świadczonych przez Usługodawcę usług, o ile usługi świadczone przez Usługodawcę, a zwłaszcza indywidualny plan żywieniowy (jadłospis), zostały wykonane z należytą starannością, zgodnie z niniejszym Regulaminem i w oparciu o informacje przekazane przez Użytkownika w ramach wywiadu żywieniowo-chorobowego. W przypadku skierowania takich reklamacji, po dokładnym zbadaniu ich przez Usługodawcę, reklamacje te mogą zostać odrzucone jako bezpodstawne, czego Użytkownik jest świadomy.

13. Użytkownik zobowiązuje się każdorazowo do przekazywania Usługodawcy prawdziwych informacji dotyczących swojego stanu zdrowia, nawyków żywieniowych oraz innych kwestii, o które zostanie zapytany w ramach wywiadu żywieniowo-chorobowego, o którym mowa w niniejszym Rozdziale. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika z tytułu świadczonych usług w sytuacji podania przez Użytkownika nieprawdziwych informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim.

B. Szkolenia i warsztaty

1. Obok szkoleń i warsztatów stacjonarnych nieobjętych niniejszym Regulaminem, Usługodawca realizuje szkolenia i warsztaty online o tematyce zdrowego żywienia dla firm, szkół, przedszkoli oraz innych podmiotów.

2. Do uczestnictwa w szkoleniu uprawnieni są tylko Ci Użytkownicy, którzy spełnili warunki zapisu na dane szkolenie oraz wpłacili należną opłatę w ustalonej formie, terminie i kwocie.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych oraz w przypadku, gdy nie zgłosi się wystarczająca liczba Użytkowników – uczestników szkolenia. W takiej sytuacji Użytkownicy, którzy dokonali już wpłaty, mogą otrzymać zwrot uiszczonych

środków pieniężnych, lub mają możliwość ich przeniesienia na inny termin szkolenia bądź na inne szkolenie organizowane przez Usługodawcę – decyzja w tej kwestii należy do konkretnego Użytkownika.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminów szkoleń lub warsztatów w uzasadnionych przypadkach. W sytuacji, gdy Użytkownik nie będzie mógł uczestniczyć w innym terminie w szkoleniu lub warsztacie, Usługodawca dokona zwrotu na rzecz Użytkownika otrzymanych środków pieniężnych.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w szkoleniu konkretnego Użytkownika, jeżeli naruszył on Regulamin lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. W trakcie szkolenia, Użytkownik nie jest uprawniony, bez wyraźnej (pisemnej lub mailowej) zgody , do nagrywania szkolenia oraz innych form jego rejestracji wizualnej, dźwiękowej lub dźwiękowo-wizualnej.

7. Niektóre szkolenia, które już odbyły się, mogą zostać udostępnione przez Usługodawcę na stronie internetowej https://karpeckadietetyk.pl/, celem ich sprzedaży w formie Plików. Do zakupu takich szkoleń stosuje się postanowienia dot. sprzedaży Plików za pośrednictwem Sklepu.

8. Warsztaty dietetyczne mają charakter wyłącznie edukacyjny i nie zastępują one konsultacji dietetycznej bądź lekarskiej.

9. Odnośnie materiałów udostępnianych na szkoleniu oraz w trakcie szkoleń i warsztatów, do ich ochrony stosowane są bezpośrednio postanowienia Rozdziału IV ust. 4 i 5 Regulaminu dot. ochrony własności intelektualnej Usługodawcy.

C. Sprzedaż za pośrednictwem Sklepu Plików w postaci m.in. e-booków i gotowych jadłospisów (Sklep obecnie nieaktywny, planowane rozpoczęcie sprzedaży Plików w miesiącu czerwcu 2021 roku)


1. Sprzedaż Pliku następuje po złożeniu przez Użytkownika zamówienia, które realizowane jest kolejno poprzez:
a) kliknięcie ikon o nazwie „Dodaj do koszyka”,
b) następnie po wejściu na koszyk za pośrednictwem ikony kliknięcie ikony „Przejdź do płatności”,
c) wreszcie – po wpisaniu danych Użytkownika i po dokonaniu wyboru metody płatności – poprzez kliknięcie ikony „Kupuję i płacę” oraz
d) złożenie dyspozycji zapłaty w sposób określony w niniejszym Regulaminie i wybrany uprzednio przez Użytkownika.
Do złożenia zamówienia niezbędne jest podanie przez Użytkownika danych wymaganych na formularzu zakupowym.

2. Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzyma na podany przez niego adres e-mail wiadomość potwierdzającą treść złożonego zamówienia, zawierającą pouczenie o przysługującym prawie do odstąpienia od umowy o dostarczanie Plików niezapisanych na nośniku materialnym oraz o utracie prawa do odstąpienia od umowy Sprzedaży Pliku/Plików w związku ze złożonym przez Konsumenta żądaniem rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy.

3. W momencie kliknięcia ikony „Kupuję i płacę” dochodzi do zawarcia umowy między Administratorem (Usługodawcą) a Użytkownikiem, której przedmiotem jest Sprzedaż danego Pliku (Plików).

4. Użytkownik zobowiązany jest do Opłacenia zamówienia Pliku, zgodnie z dokonanym przez niego wyborem – w sposób wskazany w Rozdziale V ust. 7.

5. Użytkownik ma obowiązek Opłacenia zamówienia Pliku w terminie 48 h od zakończenia zakupów. Po upływie tego czasu poczytuje się zamówienie za niezłożone.

6. Sprzedaż Pliku jest każdorazowo potwierdzana informacją przesyłaną pod adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika.

7. Z zastrzeżeniem ust. 6 wyżej, opłacenie zamówienia przez Użytkownika powoduje (nie później niż w ciągu 2 dni od chwili otrzymania potwierdzenia płatności od operatora płatności) udostępnienie zamówionego Pliku na rzecz Użytkownika poprzez wysłanie na adres e-mail Użytkownika linka z Plikiem do ściągnięcia lub Pliku. Jednakże w szczególnych przypadkach, np. na skutek awarii serwera, Plik może zostać udostępniony nie później niż w ciągu 7 dni od chwili opłacenia zamówienia.

8. Od chwili udostępnienia Plik może zostać pobrany przez Użytkownika, przy czym udostępnienie przez Usługodawcę tego Pliku wyłącza możliwość odstąpienia od umowy dotyczącej niniejszego Pliku – na zasadach określonych w Rozdziale VII.

9. Użytkownik, który dokonuje zakupu Pliku udostępnianego w ramach Sprzedaży, może utrwalić i odtwarzać ten Plik przy wykorzystaniu dowolnie wybranego przez Użytkownika Urządzenia Elektronicznego (o ile spełnia ono wymagania techniczne do odczytu danych formatów plików), na które zostanie przesłany taki Plik – bez ograniczeń czasowych.

10. Sprzedaż Pliku umożliwia korzystanie z Pliku wyłącznie na własny użytek osobisty Użytkownika. Sprzedaż Pliku nie oznacza przeniesienia praw ani udzielenia licencji do utworów ani innych wkładów (zawierających jakikolwiek element twórczy) zawartych w danym Pliku. Inne, niż określone w niniejszym Regulaminie utrwalanie, zwielokrotnianie, a także wprowadzanie do obrotu oraz rozpowszechnianie Pliku wymaga każdorazowo zgody właściciela praw (najczęściej Administratora/Usługodawcy), za wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez prawo, w tym przez ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).

ROZDZIAŁ VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT PŁATNOŚCI

1. Użytkownik będący Konsumentem, ma prawo odstąpić od umowy na świadczenie usług lub umowy Sprzedaży Pliku zawartej z Usługodawcą w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Użytkownik nie może jednak odstąpić od umowy, której przedmiotem jest – obok konsultacji dietetycznej online – indywidualny plan żywieniowy (jadłospis) opracowywany przez Usługodawcę na warunkach wskazanych w Rozdziale VI.B, albowiem jest on przygotowywany w celu zaspokojenia zindywidualizowanych potrzeb żywieniowych i zdrowotnych konsumenta, czego Użytkownik jest świadomy (art. 38 pkt 3 ustawy o prawa konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., Dz.U. z 2014 r. poz. 827; t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287), czego Użytkownik jest świadom akceptując niniejszy Regulamin.

3. Użytkownik nie może odstąpić od umowy, której jedynym przedmiotem jest świadczenie przez Usługodawcę porady żywieniowej (bez sporządzania indywidualnego planu żywieniowego-jadłospisu) lub szkolenia / warsztatu, jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę na rozpoczęcie świadczenia tej usługi przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego Rozdziału i Usługodawca usługę tę wykonał.

4. Nie jest możliwe odstąpienie przez Użytkownika od umowy, w sytuacji, gdy świadczenie usługi wskazanej w ust. 3 niniejszego Rozdziału, w szczególności usługi w postaci porady żywieniowej lub szkolenia online w zakresie dietetyki było usługą wykonywaną obok (razem z) usługi sporządzenia indywidualnego planu żywieniowego dostosowanego do indywidualnych potrzeb Użytkownika będącego konsumentem), czego Użytkownik jest świadom akceptując niniejszy Regulamin.

5. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika będącego Konsumentem zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi dostarczania Pliku przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy Sprzedaży Pliku/Plików i poinformowania Konsumenta o utracie prawa do odstępowania od umowy, prawo do odstąpienia wygasa z chwilą udostępnienia Pliku do pobrania przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika.

6. W przypadku braku zgody Konsumenta na rozpoczęcie świadczenia usługi lub udostępnienia Pliku przed upływem okresu do odstąpienia od umowy, Usługodawca powstrzymuje się od wykonania usługi lub od udostępnienia nabytego Pliku do końca tego okresu. Konsument może w każdym czasie wyrazić zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem okresu do odstąpienia od umowy. Oświadczenie jest składane:
a) za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej pod adres e-mail: kontakt@karpeckadietetyk.pl ; lub
b) poprzez zaznaczenie kwadracika w Serwisie, zawierającego stosowne oświadczenie.

7. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy (o ile mu ono przysługuje, biorąc pod uwagę ust. 1-6 niniejszego Rozdziału):
a) za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej pod adres e-mail: kontakt@karpeckadietetyk.pl ; lub
b) listownie za pośrednictwem poczty, w przesyłce adresowanej do Usługodawcy na adres: ZDROWE PODEJŚCIE – DIETETYK EWA KARPĘCKA-GAŁKA, ul. Olkuska 4, 32-541 Trzebinia – Czyżówka (o zachowaniu 14-dniowego terminu decyduje data stempla pocztowego); lub
Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone przy użyciu przykładowego formularza:
a) dot. odstąpienia od świadczonych usług: kliknij, aby pobrać PDF;
b) dot. odstąpienia od sprzedaży Plików: kliknij, aby pobrać PDF.

8. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą. Usługodawca w terminie 14 dni zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Jeżeli Konsument uiścił cenę kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, Usługodawca zwraca całą kwotę na kartę lub na numer rachunku bankowego Konsumenta.

ROZDZIAŁ VIII. REKLAMACJE

1. Każdy Użytkownik, w tym Konsument, ma prawo zgłaszać reklamacje dotyczące wszelkich usług wymienionych w niniejszym Regulaminie (pamiętając jednak o treści Rozdziału VI.A ust. 9-11 Regulaminu), a świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika. Reklamacje powinny być składane wyłącznie:
a) za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej pod adres e-mail: kontakt@karpeckadietetyk.pl lub
b) listownie za pośrednictwem poczty, w przesyłce adresowanej do Usługodawcy na adres: ZDROWE PODEJŚCIE – DIETETYK EWA KARPĘCKA-GAŁKA, ul. Olkuska 4, 32-541 Trzebinia – Czyżówka;

2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania. O rozstrzygnięciu reklamacji Administrator poinformuje Użytkownika – pocztą elektroniczną – na adres e-mail, z którego nadesłana została reklamacja; listownie – zgodnie z adresem podanym przez Użytkownika w reklamacji złożonej listownie; lub telefonicznie.

ROZDZIAŁ IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Integralną część Regulaminu, wiążącą wszystkich Użytkowników (w tym Konsumentów), stanowi dalsza jego część pod nazwą „Polityka Prywatności”, określająca sposób przetwarzania danych pozyskiwanych przez Administratora (Usługodawcę), zgodny z przepisami o ochronie danych osobowych, w tym z RODO.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Usługodawca zobowiązuje się udostępniać nieprzerwanie informację o planowanej zmianie Regulaminu w ciągu 14 dni przed planowaną zmianą na stronie internetowej Serwisu. Zmiana wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia zamieszczenia informacji w ww. trybie.

3. Zmiana Regulaminu nie dotyczy zamówień na usługi świadczone przez Usługodawcę lub sprzedawane Pliki, a złożonych przez Użytkownika przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

5. Wszelkie spory pomiędzy stronami mogą być rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

6. Spory wynikające z niniejszego Regulaminu mogą zostać rozstrzygnięte za pomocą pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności przez stałe konsumenckie sądy polubowne przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej, w postępowaniu w sprawach mediacji realizowanych przez Inspekcję Handlową oraz w postępowaniu prowadzonym przez Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce.

7. Regulamin można pobrać w formacie PDF – kliknij by pobrać PDF.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.04.2021.